آئین کار وشرح وظایف کمیسیون ماده 55 وبازرسی ونظارت

دراجرای مادتین 55 و 19 قانون وکالت وبند ب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا وماده 20 آئین نامه ی لایحه مذکور وبه منظور بازرسی ونظارت بر اعمال حرفه ای وکلا وکارآموزان وکارگشایان دادگستری و نیز جلوگیری از مداخله افراد غیرمجاز در امور وکالتی ، آئین کار کمیسیون ماده 55 و بازرسی ونظارت به شرح مواد آتی تصویب شد :
ماده 1 : کمیسیون از نه نفر وکیل پایه یک دادگستری که حداقل 8 سال سابقه وکالت داشته وفاقد محکومیت انتظامی باشند ، از میان افرادی که اعضای هیات مدیره پیشنهاد می کنند تشکیل میشود . اعضا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس جهت انتظام و هماهنگی اعضا وامور محوله انتخاب خواهد کرد .
1-1 ) ابلاغ اعضا توسط ریاست کانون صادر میشود وحضور آنان در جلسات کمیسیون که حداقل ماهی یکبار درآخرین سه شنبه ماه درمحل کانون تشکیل میشود الزامی است .
2-1 ) درصورت عدم حضور هریک از اعضا بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در ششماه ، به پیشنهاد رئیس کمیسیون وتصویب دوسوم حاضرین درجلسه ، سلب عضویت عضو غایب تصویب و توسط ریاست کانون از عضو غایب سلب عضویت می شود .
3-1 ) جلسات کمیسیون با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت یافته وتصمیمات آن با دوسوم آراء حاضرین واجد اعتبار است .
4-1 ) جلسات فوق العاده کمیسیون به پیشنهاد رئیس ویا پنج نفر از اعضاء تشکیل میشود و روز و ساعت آن باید حداقل هفت روز قبل از جلسه به اطلاع اعضای کمیسیون برسد .
5-1 ) بازرس هیات مدیره رابط هیات مدیره با کمیسیون خواهد بود .

6-1 ) کلیه وکلا وکارآموزان وکالت وکارگشایان دادگستری مکلف به همکاری با کمیسیون ونمایندگان آن وپاسخگویی به موارد مطروحه از سوی آنان هستند . عدم همکاری به عنوان تخلف از نظامات کانون مستوجب مجازات انتظامی خواهد بود .

ماده 2 : وظایف کمیسیون
1-2 ) نظارت وبازرسی اعمال حرفه ای وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت وکارگشایان حسب ارجاع ریاست کانون .
2-2 ) بازرسی ونظارت نسبت به عملکرد موسسات حقوقی وانجام تحقیقات درخصوص چگونگی عملکرد آنان در محدوده مواردی که به وسیله ریاست کانون به کمیسیون ارجاع میشود .
3-2 ) رسیدگی نسبت به گزارشهای ارجاع شده از طرف ریاست کانون یا نائب رئیس در مورد مشمولین ماده 55 واعلام نتیجه .
4-2 ) کمیسیون از کمیته های زیر تشکیل میشود :
الف- کمیته وکلا وکارآموزان وکالت وکارگشایان .
ب- کمیته رسیدگی به امور موسسات حقوقی .
پ- کمیته رسیدگی به امور مشمولین ماده 55 قانون وکالت .

ماده 3 : جلسات ونحوه رسیدگی
1-3 ) پس از ارجاع پرونده از طرف ریاست کانون یا نائب رئیس ، پرونده به نظر رئیس کمیسیون رسیده وایشان حسب مورد با توجه به سوابق وتجارب اعضای کمیسیون آنرا به یک نفر محول میکند . عضو کمیسیون که پرونده به وی داده میشود درصورت نیاز میتواند از طریق تلفن یا پست سفارشی افراد را دعوت و نسبت به انجام تحقیقات وتهیه گزارش اقدام کند و چنانچه نیاز به اقدام خاصی باشد پس از کسب مجوز لازم از ریاست کانون در این مورد عمل خواهد کرد . پس از تکمیل تحقیقات وتهیه گزارش ، عضوکمیسیون نظر مکتوب خود را به رئیس کمیسیون تسلیم مینماید . رئیس ضمن اظهار نظر مراتب را به ریاست کانون اعلام میکند . درصورت تایید تخلفات از ناحیه ریاست کانون ، موضوع جهت رسیدگی و پیگیری انتظامی یا قضائی حسب مورد به دادسرای انتظامی کانون وکلا ویا مراجع صالحه قضائی منعکس خواهد شد .
2-3 ) چنانچه برای طرح شکایت در مراجع قضائی نیاز به تعیین وکیل دادگستری باشد از طریق ریاست کانون اقدام لازم صورت خواهد گرفت .
3-3 ) رئیس کمیسیون باید اوقات خود را به گونه ای تنظیم کندکه حداقل دو روز در هفته درمحل کانون حضور داشته باشد .
4-3) چنانچه کمیسیون با توجه به حجم کار نیاز به اعضای بیشتری داشته باشد رئیس کمیسیون حسب مورد ، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به ریاست کانون اعلام خواهد کرد تا در هیات مدیره مطرح واتخاذ تصمیم شود .
5-3 ) درکلیه مواردی که به منظور اجرای مفاد این آئین کار ضروری باشد به پیشنهاد کمیسیون وتصویب ریاست کانون مجوز لازم برای بازدید ونظارت وبازرسی دفاتر وکلای دادگستری وکارآموزان و موسسات حقوقی صادر خواهد شد .
6-3 ) کارآموزان وکالت مکلفند موارد ارجاعی کمیسیون را اجرا کنند .
7-3) ریاست کانون میتواند اختیارات خود در موارد مندرج در این آئین کار را به نائب رئیس تفویض نماید که دراین صورت کلیه اعلامات ودرخواستها به نائب رئیس مربوط منعکس و وی در هر مورد تصمیم خواهد گرفت .
این آئین کار وشرح وظایف در 3 ماده و 17 بند در جلسه مورخ 10/12/1390 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان مطرح وتصویب شد ونسبت به کلیه موارد و پرونده های قبلی نیز قابل اجرا است.


/ 0 نظر / 736 بازدید