فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

سوالات اختبار کتبی آئین دادرسی مدنی – دی ماه 89

سوال اول) خواهان دعوایی به خواسته ی مطالبه مبلغ 000 0000 600 ریال به استناد یک فقره سند رسمی به طرفیت خوانده به دادگاه حقوقی تقدیم می کند . خوانده در اولین جلسه دادرسی نسبت به اصالت مستند دعوا ، اقرار می کند . بررسی و تبیین نمایید :
الف – قضاوت و استدلال دادگاه رسیدگی کننده در ماهیت دعوا چیست ؟
ب- رأی صادره موضوع بند الف ، قابل تجدیدنظر هست یا خیر ؟ چرا؟ استدلال کدام لازم است .

سوال دوم ) در دعوایی به خواسته مبلغ 000 000 300 ریال ، محکوم علیه پس از صدور حکم مرحله تجدیدنظر ، با دردست داشتن آراء بدوی و تجدیدنظر که هر دو مبنی بر محکومیت وی صادر شده اند ، به دفتر وکالت شما مراجعه می کند و می گوید وکالت مرا بپذیرید و تقاضای فرجام به عمل آورید . وکالت او را قبول می کنید یا خیر ؟ در هر صورت استدلال شما چیست ؟ مبانی پاسخ و استدلال خود را بیان کنید .

سوال سوم ) سهراب یکباب خانه واقع در شیراز ، از اسفندیار که ساکن تهران است با سند عادی ابتیاع می کند . فروشنده در تاریخ مورد توافق در مبایعه نامه ، از تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار خودداری می نماید . اگر خریدار در صدد اقامه ی دعوای الزام خوانده (اسفندیار) به تنظیم سند رسمی انتقال باشد و ضمناً مایل باشد دستور موقت مبنی بر منع اسفندیار از نقل و انتقال ملک به غیر ، درخواست کند ، بررسی و بیان کنید :
الف- دادگاه صلاحیتدار برای اقامه ی دعوای الزام به انتقال کدام دادگاه است . چرا ؟ مبنا و توجیه قانونی چیست ؟
ب- درخواست دستور موقت از کدام دادگاه به عمل می آید ؟ چرا ، استدلال چیست ؟
ج- شکل (نحوه) درخواست دستور موقت چیست ؟
د- هزینه دادرسی لازم است یا خیر ؟ در هر صورت چرا ؟

سوالات اختبار کتبی آیین دادرسی کیفری - دی ماه 89

شخصی با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به « الف » در اهواز ، از وی می خواهد تا « ب » را به قتل برساند . « ج » که شخصی نظامی است ، اسلحه سازمانی خود را به منظور ارتکاب قتل در اختیار « الف » می گذارد « الف » با همکاری «د» و با استفاده از اسلحه مزبور ، « ب » را در آبادان به قتل می رساند . مرتکبین پس از فرار از صحنه جرم ، در ورودی شهر ماهشهر بعلت سرعت و سبقت غیر مجاز و عدم رعایت نظامات ، با عابر پیاده ای برخورد ، که عابر بعلت صدمه و خونریزی شدید جان می سپارد ، متعاقبا مأمورین نیروی انتظامی با مراجعه به مخفیگاه « الف » در مسجدسلیمان ، ضمن کشف اسلحه مذکور وی را دستگیر می نمایند . « الف » در جریان تحقیقات مقدماتی ، به ارتکاب نگهداری یک کیلو گرم تریاک در شهرستان شادگان اعتراف مینماید .
بازپرس مسجدسلیمان ، پس از تفهیم اتهام به « الف » به اتهام قتل عمدی ، حمل و نگهداری اسلحه ، قتل شبه عمد عابر پیاده و نگهداری یک کیلو تریاک ، قرار بازداشت وی را صادر ، که دادستان با قرار بازداشت صادره مخالفت می نماید . ( اکنون به سوالات ذیل مستدلا پاسخ دهید : )


1- آیا بازپرس مسجدسلیمان صلاحیت رسیدگی به اتهامات « الف » را دارد ؟
2- بنظر شما بازپرس الزامی در صدور قرار بازداشت داشته است ؟ با مخالفت دادستان با قرار مزبور تکلیف چیست ؟
3- در صورتی که عقیده به صلاحیت رسیدگی بازپرس مسجدسلیمان نداشته باشید ، مرجع یا مراجع صالح رسیدگی کننده به اتهام کلیه متهمین در فرض سوال کدام است ؟
4- چنانچه بازپرس آبادان بعلت ارتکاب قتل و همزمان با رسیدگی بازپرس مسجدسلیمان به انجام تحقیقات مقدماتی مبادرت نماید ، رفع اختلاف در صلاحیت با کدام مرجع است ؟
5- چنانچه « الف » به اتهام قتل عمد به قصاص ، حمل و نگهداری اسلحه به 5 سال حبس ، قتل شبه عمد به دیه کامل و 2سال حبس ، و نگهداری یک کیلو تریاک به 2 سال حبس و شخص پرداخت کننده 5 میلیون تومان ، و « ج » و« د » هر سه به اتهام معاونت در قتل عمد هر کدام به 5 سال حبس محکوم شوند ، مرجع یا مراجع تجدید نظر کدام است ؟

 

سوالات اختبار کتبی آزمون حقوق جزا - دی ماه 89

 

الف : محتویات یک پرونده کیفری حاکی است آقای شعبان عضو شورای شهر در قبال استخدام غیرقانونی خانم منیره در مجموعه اداری شورای شهر به مدت یک سال از یک باب آپارتمان متعلق به جعفر پدر منیره با پرداخت مبلغ رهن پنج میلیون تومان استفاده می نماید . در حالی که طبق عرف املاک مبلغ رهن آپارتمان موصوف 20 میلیون تومان می باشد . حال به سوالات ذیل پاسخ صریح و منجز بدهید .

1- آیا شعبان مرتکب جرمی شده است ؟ چه جرمی ؟ در صورت اعتقاد به مجرمانه بودن مل مستند قانونی ذکر شود
2- در فرضی که شعبان رئیس اداره جهاد کشاورزی بوده و منیره را در این اداره استخدام کرده باشد آیا حکم قضیه متفاوت از فرض مذکور در متن سوال می باشد ؟
3- اگر شعبان آپارتمان را به قیمت 80 میلیون تومان خریده لی قیمت واقعی آن 100 میلیون تومان باشد و مابه التفاوت را جعفر در عوض استخدام دخترش به وی تخفیف داده باشد آیا حکم متفاوت از حالتی است که آن را رهن کرده خواهد بود ؟ درهمین فرض آیا در حالتی که شعبان عضو شورای شهر باشد حکم آن با حالتی که رییس اداره جهادکشاورزی باشد تفاوت دارد ؟ مستند قانونی ذکر شود ؟

ب: اگر کسی به منظور ارتکاب کلاهبرداری و یا اختلاس مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شده باشد مطابق مقررات تعدد جرم ، چگونه برای وی تعیین کیفر می شود ؟

ج: مجازات تتمیمی اجباری و اختیاری را با ذکر مثال توضیح دهیه ؟

د: دادگاه جزائی الف را به جهت آنکه با جعل وکالتنامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی حضوریافته و ملک متعلق به شاکی را به نام خود انتقال داده ه اتهام انتقال مال غیر به کیفر کلاهبرداری محکوم کرده است . آیا حکم دادگاه منطبق با اصول حقوقی است ؟ در هر صورت جرم یا جرائم ارتکابی را بنویسید .

 

سوالات اختبار کتبی آزمون حقوق ثبت و امور حسبی - دی ماه 89

 

1- شخصی بنام «رضا» به موجب سند رسمی یک دستگاه کامیون را به شخصی بنام «مرتضی» منتل نمود . ضمن العقد تا یک سال پس از عقد برای فروشنده حق فسخ شرط گردید . چنانچه هریک از طرفین (با فرض انحصار در مراجعه ) به دفتر شما مراجعه نمایند ، مستدلاً و مستنداً پذیرش یا عدم پذیرش وکالت هر یک از مشارالیهما و اقدامات مقتضی را مرقوم نمایید .


2- پدر و پسری در هنگام ماهیگیری ، در حالی که پسر در قایق قصد روشن کردن فتیله دینامیت داشته بر اثر سهل انگاری و انفجار و انهدام قایق فوت نموده و پدر نیز که در نزدیکی قایق در حال شنا بوده بر اثر موج انفجار از ناحیه پا فلج و غرق میشود . در صورتی که پزشکی قانونی تقدم و تأخر زمان فوت اشخاص مزبور را مجهول اعلام نماید ، مستدلا و مستنداً وضعیت توارث آنها را تبیین نمایید .


3- در سال 1310 شخصی بنام « ساسان » قطعه زمین محصوری به مساحت دوهزارمترمربع را به موجب سند عادی از متصرف به عنوان مالکیت خریداری نموده ، و در همان سال حق انتفاع آنرا به منظور انبار علوفه به شخصی بنام « سامان» واگذار نمود و «ساسان» چندی بعد فوت نمود . در اجرای مقررات قانون ثبت ، «سامان» اظهار نامه ثبتی زمین مذکوررا به میزان سه دانگ به نام خود تنظیم و در موعد قانونی به اداره ثبت تسلیم کرد . یکی از دو پسر (وارث منحصر ساسان) بنام «سیامک» نیز تقاضای ثبت سه دانگ مشاع از زمین مذکور را به نام خود نمود پس از انجام عملیات مقدماتی قطعه زمین مذکور تحت پلاک 512/819 بخش یک اهواز بنام سامان و سیامک (هر کدام سه دانگ مشاع ) به ثبت رسید . در سال 1357 «سیامک» به خارج از کشور مهاجرت کرد . در سال 1375 پسر دیگر ساسان بنام «سهیل» از غیاب «سیامک » استفاده نموده و با استناد به مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و تصرفات خود و ارائه یک فقره مبایعه نامه (که آنرا منتسب به سیامک وانمود کرده) تقاضای صدور سند به میزان 1000 متر مربع از پلاک مرقوم را بنام خود می نماید ، که پس از جری تشریفات قانونی و صدور رأی از هیئت حل اختلاف و عملیات تفکیکی سند مالکیت به مساحت 1000 متر مربع بنام« سهیل » صادر گردید .

الف) چنانچه« سهیل » به دفتر شما مراجعه نماید ، استدلال و مستندات خود را در پذیرش یا عدم پذیرش وکالت نامبرده و در صورت قبول وکالت ، اقدامات قانونی را مرقوم نمائید .
ب) چنانچه « سیامک » به دفتر شما مراجعه نماید ، استدلال و مستندات خود را در پذیرش یا عدم پذیرش وکالت نامبرده و در صورت قبول وکالت ، اقدامات قانونی را مرقوم نماید .

 

سوالات اختبار کتبی آزمون حقوق تجارت - دی ماه 89

 

لطفاً سوالات را به دقت مطالعه و پاسخ مستدل و مستند ارائه فرمایید :


1- طبق اساسنامه شرکت سهامی الف امضای اسناد تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به انضمام مهرشرکت نیازمند است . مدیرعامل شرکت مذکور به خرید مایحتاج شرکت و امضا و مهر وسفته ای به مبلغ یکصدمیلیون ریال اقدام و برادر مدیرعامل نیز با امضای ظهر سفته آن را ضمانت کرده است . فته در اختیار فروشنده قرارداده شده است . فروشنده نیز که یک شرکت تضامنی است سفته را ظهرنویسی و پس از امضای یکی از شرکا در ظهر سفته به عنوان ضامن فروشنده آن را به شخص دارنده تسلیم نموده است . در سررسید ، وجه سفته پرداخت نشده است ، اینک حقوق دارنده را در مقابل هر یک از اشخاص مذکور (شرکت الف ، مدیرعامل آن ، رئیس هیأت مدیره شرکت الف ، برادر مدیرعامل شرکت الف، شرکت تضامنی ، مدیر امضاکننده روی سفته شرکت تضامنی و بالاخره شریک ضامن فروشنده ) به اختصار بیان نمایید .


2- در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی نوروز خوزستان که بدون دعوت از سهامداران از طریق روزنامه ای که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود و صرفا با دعوت تلفنی همه ی سهامداران ، تشکیل شد ، اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شده اند . پس از مدتی از این موضوع ، عده ای از سهامداران که خود در جلسه مذکور شرکت داشته اند به شما مراجعه و با شرح موضوع تقاضای ابطال مصوبه ی مجمع عمومی را دارند . به نظر شما :
1-2- آیا مصوبه مجمع عمومی معتبر است ؟ چرا و به چه استنادی
2-2- به فرض نامعتبر نبودن مصوبه ، آیا سهامداران مذکور حق طرح دعوای ابطال دارند ؟ چرا؟
3-2- به فرض امکان طرح دعوا توسط سهامداران ، طرف دعوای قابل تصور چه شخصی یا اشخاصی هستند ؟ چرا؟
3- چکی توسط یک شرکت تعاونی طبق مقررات صادر و در اختیار دارنده قرار گرفته است ، دارنده به منظور پرداخت دیون خود آن را پس از ضمانت یک شرکت سهامی از وی ، به دارنده ی فعلی انتقال داده است ، دارنده فعلی پس از 20روز از تاریخ صدور چک با مراجعه به بانک ، وجه را مطالبه نموده که به دلیل عدم موجودی در حساب صادرکننده ، برگشت خورده است . اگر شما وکیل دارنده باشید قانونا دعوای خود را با ذکر دقیق خواسته ها علیه چه شخصی یا اشخاصی مطرح می نمایید ؟ درهرمورد چرا؟
4- شرکت با مسئولیت محدودی مرکب از سه شریک به اسامی شرکت سهامی الف ، شرکت تضامنی ب و شرکت تعاونی ب و شرکت تعاونی ج می باشد . سرمایه شرکت 000 000 290 ریال است و آورده ی هر یک از شرکا به ترتیب 170 میلیون ریال ، 100 میلیون ریال و 20 میلیون ریال می باشد . شرکت با مسئولیت محدود مذکور در حال حاضر 500 میلیون ریال بدهکار است . توضیح دهید با احتساب دارایی شرکت و سهم الثر که هر یک از شرکا مذکور و میزان احتمالی دین هر یک از شرکا با مسئولیت محدود (ذکر عدد احتمالی ) چگونه است ؟ چرا ؟

 

سوالات اختبار کتبی درس حقوق مدنی - دی ماه 89

 


سوال یک : در سال 1374 آقای دکتر محمودی یک باب آپارتمان مسکونی را جهت دایر کردن مطب با پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان سرقفلی به مدت سه سال از آقای جهانگیری اجاره نمود . پس از انقضای مدت قرارداد (در سال 1377 ) طرفین نسبت به تمدید قرارداد اجاره مطابق شرایط قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به مدت 13 سال اقدام نموده اند . آقای دکتر محمودی در سال 1384 ، محل مذکور را جهت شغل دندانپزشکی به آقای دکتر احمدی به مدت 4 سال به اجاره واگذار نموده ، آقای دکتر احمدی علاوه بر اینکه در دوسال اخیر از پرداخت اجاره بها خودداری نموده است اقدام به احداث دیوار چوبی در پذیرایی و سرامیک کاری کف ساختمان نموده .
با توجه به قوانین و آرای وحدت رویه قضائی مستدلاً به سوالات ذیل پاسخ دهید :


1- روابط استیجاری فیمابین مالک و مستأجر (دکتر محمودی) تابع کدامیک از قوانین حاکم بر روابط استیجاری است ؟
2- چنانچه رابطه تابع قانون موجر و مستاجر در سال 1356 باشد ، کدامیک از مالک یا مستأجر اول (دکتر محمودی) حق مراجعه به مستأجر دوم را دارد ؟
3- وضعیت انتقال مورد اجاره از طرف مستأجر اول به مستأجر دوم از حیث بطلان و عدم نفوذ و تأیید آن حق مالک را بررسی می نماید .
4- چنانچه انتقال مورد اجاره به مستأجر دوم صحیح باشد ، اقدامات مستأجر دوم در تغییرات در محل اجاره را چگونه ارزیابی می کنید ؟
5- چنانچه اقدامات صورت گرفته از مصادیق تعدی و تفریط شناخته شود ، آیا سرقفلی پرداختی مستأجر اول به مالک نیز از بین می رود یا اینکه حق مطالبه سرقفلی خود به شرح روز را دارد یا خیر ؟

سوال دوم : علی با مراجعه به بنگاه معاملات اتومبیل اقدام به خرید یک دستگاه اتومبیل سواری با قیمت روز می نماید . مراحل انتقال سند رسمی با استعلام از نیروی انتظامی در دفترخانه اسناد رسمی صورت می پذیرد . پس از 6 ماه استفاده از اتومبیل ، علی اتومبیل مذکور را به حسن به فروش می رساند . حسن نیز بدون اینکه از اتومبیل استفاده نماید پس از مدت 6 ماه آن را به حسین به فروش می رساند . حسین نیز اتومبیل را بلا استفاده در پارکینگ منزل نگهداری می نماید تا اینکه بر اثر آتش سوزی ، اتومبیل مذکور منهدم شده است . در ارزیابی کارشناسی معلوم می شود اتومبیل مذکور مسروقه بوده است و نیروی انتظامی متوجه دستکاری شماره شاسی اتومبیل نشده است . در ضمن قیمت اتومبیل در روز سرقت یکصد میلیون ریال و در نوسانات بازار قیمت آن تا به یکصد و پنجاه میلیون ریال رسیده است . در روز تلف ، قیمت اتومبیل ، یکصدوبیست میلیون ریال و در حال حاضر هشتاد میلیون ریال می باشد .
با توجه به قوانین و آرای وحدت رویه و رویه قضائی ، مستدلاً به سوالات ذیل پاسخ دهید :
1- آیا امکان اجرای احکام غصب در مورد خریداران مال مسروقه که از مسروقه بودن آن اطلاعی نداشته اند وجود دارد یا خیر ؟
2- چنانچه بتوان بر علیه خریداران اقامه ی دعوی کرد به کدامیک از آنان می توان مراجعه کرد و با توجه به اینکه قیمت مال تلف شده در نوسان بوده است برای کدام قیمت می توان طرح دعوی کرد ؟
3- چنانچه مالک به خریدار اولی یا آخری که مال در ید وی تلف شده است رجوع کند ، مسئولیت هرکدام نسبت به اجرت المثل به چه میزانی است و چنانچه هرکدام از عهده جبران خسارت مالک برآمده اند حق مراجعه به دیگران را دارد یا خیر ؟


ادامه مطلب
[ شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠ ] [ ٤:٢۳ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
مردی برا ی تمام ' اصول'
'' اصول فقه'' علم دشواری است .پیش از آنکه به تحصیل حقوق بپردازم ، در دوران دبیرستان، کتاب اصول مرحوم '' محمد رشاد'' را دیده و خوانده بودم.در دانشکده حقوق از درس استاد شهابی استفاده کردم و این انگیزه ای شد که '' معالم'' و '' الذریعه'' را – به شکل خودآموزی- بخوانم. گمانم این بود که با '' اصول فقه'' آشنایی پیدا کرده ام . در ۱۳۶۵، شاید پیرانه سر، در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، خواندن دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی را آغاز کردم و برای اولین بار محضر درس اصول استاد ابوالقاسم گرجی را درک کردم و چه زود دریافتم گمانم درباره اینکه با '' اصول فقه '' آشنایی دارم گمانی باطل بوده است.
استاد مبنای درس را کتاب '' اصول المظفر'' قرار داده بود. کتابی که پیش از آن ندیده بودم و نمی شناختم . اما آنچه می فرمود، مختص به مطالب کتاب نبود.فروغ و امثله ای که بیان می کرد آن متن خشک و گاه پیچیده را به نسیم معطر و خنکی تبدیل می نمود که ذهن را تازه می کرد.
البته قبلا از جزوه آیات الاحکام و قواعد فقه استاد استفاده کرده بودم، اما محضرش را درک نکرده بودم. ولی گمان می کنم درس اصولش چیز دیگری بود.
به یاد ندارم کلاس را تعطیل کرده باشد . در اوج موشک باران، امتحان داشتیم. یادم نیست چرا و چگونه همه به این نتیجه رسیدیم که امتحان انجام نخواهد شد . شاید به این علت که اوضاع به اصطلاح کاملا'' قمر در عقرب'' بود و اصابت و موشک ها نه زمان معین و محدودی داشت و نه محدوده اصابت مشخص بود.
وقتی بعدا به دانشکده رفتیم آگاه شدیم استاد در روز و ساعت مقرر تشریف آورده اندو موشک های صدام ایشان را از ایفای وظیفه استادی باز نداشته است. البته بعداآن امتحان را تکرار کردند و این قصور را برما نگرفتند و به روی مان نیاوردند.
افاضات استاد محدود به کلاس و دانشکده نبود. هر چند بنده این توفیق را نیافتم اما بودند دوستان و همکلاسی هایی که برای استفاضه به منزل شان می رفتند و استاد با بردباری و خوشرویی مجلس درس اضافی برگزار می فرمود. در روزگاری که انجام هر کاری موکول به حق التدریس و حق الجلسه و حق القدم و حق ال... است، این بزرگواری و دریادلی آن هم از استادی یگانه و منحصر به فرد، مثال زدنی و در خور یاد گرفتن وتقلید است.
امتحان کردن استاد هم ویژگی خود را داشت. مثلا می فرمود:'' هر چه در مورد استصحاب می دانید بنویسید'' تصحیح قریب به بیست و چند ورقه از این نوع- که مشتمل بر پاسخ بیش از یک سوال هم بودند – کار دشواری بود.اما استاد از کار دشوار نمی هراسید نه گرمای تابستان از حرکت بازش می داشت نه سرمای زمستان.
در نتیجه حضور در محضرش وادار به بازخوانی به دوباره – که چندباره- اصول فقه شدم . باید اقرار کنم که نمرات بسیار درخشانی هم از او نگرفتم که بسیار درگیر و گرفتار بودم و مجال مطالعه را آنگونه که می خواستم نداشتم. اما تلمذ در محضرش از یک سو به من فهماند اصول فقه چیزی نیست که به سادگی بتوان مدعی آشنایی با آن شد و از دیگر سو پس از استفاده از درسش – هر چند با گرفتن نمرات خیلی درخشان توام نبود!- اصول فقه از اوراق کتاب ها به ذهن و فکرم منتقل شد و جنبه کاملا کاربری پیدا کرد.

همه ما مرهون و مدیون معلمین، دبیران و استادان خود هستیم. اما بعضی از ایشان حق بیشتری به گردن ما دارند. در دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، حضرت حجه الاسلام جناب آقای صادقی، مرحوم دکتر مهدی شهیدی و مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی اساتیدی هستند که بار منت و دین آنها را بر دوش خود احساس می کنم . او را خداوند حفظ کند واینان را غریق رحمت فرماید.

بهمن کشاورز وکیل دادگستری

برگرفته از مجله مهرنامه نوروز ۱۳۹۰

ادامه مطلب
[ شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠ ] [ ٤:۱٦ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس